گوشه گردکن برقی | دایکات برقی

گوشه گردکن برقی | دایکات برقی


ماسب جهت گرد کردن گوشه های پلاستیکی طلق های پرس

دارای قالب های برش با شعاع ۲ تا ۸ میلی متر

بیشترین ضخامت برش : ۸۰ میلی متر

دارای ۶ تیغ مختلف